• NISKOEMISYJNA POLSKA 2050

  O PRZYSZŁOŚĆ POLSKI W OPARCIU O DOWODY

  Od dzisiejszych decyzji zależy, czy w przyszłości będziemy gospodarczym tygrysem czy maruderem w pędzącym świecie. Podejmowanie ich bez solidnych i dogłębnych analiz ekonomicznych  może zepchnąć Polskę za 30-40 lat na peryferia krajów rozwiniętych. Przygotowania analiz i różnych scenariuszy rozwoju naszego kraju podjęły się w ramach projektu Niskoemisyjna Polska 2050 dwa niezależne instytuty: Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych (WISE) i Instytut na rzecz Ekorozwoju (INE).  

  Pomysł projektu

  Inspiracją dla projektu Niskoemisyjna Polska 2050 był fakt, że większość krajów europejskich posiada dokumenty, które wyznaczają ich kierunki rozwoju do roku 2050, tzw. MapyDrogowe2050. W dokumentach tych prezentowane są pogłębione analizy ekonomiczne, do których  mogą sięgać politycy w czasie podejmowania ważnych decyzji politycznych. W Polsce do tej pory taki dokument nie powstał. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy i finasowaniu Europejskiej Fundacji Klimatycznej podjęły się przygotowania Polskiej Mapy Drogowej 2050.  Punktem wyjścia do przygotowania analiz stał się cel redukcji emisji gazów cieplarniach o 80 proc. do roku 2050.

  Idea projektu

  Główną ideą projektu jest rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści prowadzenia w Polsce polityki klimatycznej w perspektywie do 2050 r. Istotną kwestią jest przesunięcie punktu ciężkości w debacie publicznej i agendzie polityki państwa w stronę myślenia w kategoriach modernizacji opartej o innowacyjność, efektywność i przyjazność środowisku naturalnemu.


  Model ekonometryczny „Niskoemisyjna Polska2050”

  W ramach projektu, w oparciu o specjalnie stworzony dla tego projektu model ekonometryczny, powstały różne scenariusze modernizacyjne naszej gospodarki. Przygotowane zostały scenariusze dla sektora energetycznego, transportowego, budowlanego, przemysłu i dla innych gałęzi (zarządzanie odpadami, rolnictwo).
  Przygotwaoliśmy również ocenę technologicznego potencjału redukcji emisji do roku 2050. Eksperci pracujący przy projekcie przeprowadzili analizę efektywności kosztowej i potencjału redukcyjnego poszczególnych technologii na poziomie mikroekonomicznym. Efektem projektu będą również alternatywne scenariusze redukcji emisji do roku 2050, oraz ich symulacje.

  Raport

  Celem naszych prac było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak modernizować Polskę, aby droga ograniczenia emisji była równocześnie drogą przekształcenia Polski w kraj bardziej konkurencyjny, wysoko rozwinięty i zamożny, a przy tym odpowiedzialny i dbający o środowisko. Naszym zdaniem aktywna agenda modernizacji może przekształcić Polskę w kraj wysokorozwinięty w ciągu czterdziestu lat, jest to jednak kwestia obrania odpowiedniego kierunku. Polska dziś może wybrać między dwoma drogami. Możemy pójść ścieżką umiarkowanego wzrostu- utrzymującą status quo. Możemy jednak wybrać podróż szlakiem opartym na trzech filarach: poprawie jakości instytucji i regulacji, innowacjach, efektywności wykorzystania zasobów. Ogólny efekt agendy modernizacyjnej dla gospodarki będzie wyraźnie korzystny – koszty będą niższe niż zyski. W raporcie chcielibyśmy zaprosić Państwa w podróż do Polski roku 2050.


  Projektem "Niskoemisyjna Polska 2050" chcemy promować:

  • politykę opartą na dowodach
  • reformy m.in. w polityce przemysłowej, innowacyjnej, regulacyjnej, energetycznej i klimatycznej
  • stopniową budowę niskoemisyjnej gospodarki w Polsce
  • wsparcia innowacji w przemyśle, energetyce, transporcie
  • aktywniejszą rolę Polski w kształtowaniu ambitnej, pro-środowiskowej polityki rozwoju w Europie
 • Partnerzy projektu

  Niskoemisyjna Polska 2050 to projekt realizowany przez dwie niezależne organizacje Warszawski Instytut Studiów EkonomicznychInstytut na rzecz Ekorozwoju, a wspierany finansowo przez European Climate Foundation.

  Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych
  Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

  Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych jest niezależnyn think-tankiem, który dostarcza analiz i raportów na najwyższym poziomie. Specjalizujemy się w opracowywaniu prognoz wpływu polityk na gospodarkę w oparciu o dowody. Aktywnie działaamy na polu włączania w procesy decyzyjne najbardziej zainteresowanych grup społecznych.

  Współpracujemy z administracją centralną, samorządową, firmami konsultingowymi, z sektorem przemysłowym oraz z innymi think-tankami. Ponadto wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów zaufały organizacje międzynarodowe takie jak Komisja Europejska czy European Climate Foundation.

  Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony - www.wise-institute.org.pl

  Instytut na rzecz ekorozwoju <br>- w interesie przyszłych pokoleń
  Instytut na rzecz ekorozwoju
  - w interesie przyszłych pokoleń

  Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. Przez ponad 20 lat swej działalności InE stał się jednostką wyspecjalizowaną oraz uznaną w sprawach zrównoważonego rozwoju, a swym charakterem i wiedzą służy coraz szerszemu kręgowi odbiorców.

  Instytut powstał z misją budowania pomostów między ochroną środowiska a gospodarką i społeczeństwem oraz przenoszeniem i adaptacją doświadczeń w ochronie środowiska państw wysokorozwiniętych do warunków polskich, w szczególności w okresie transformacji oraz przygotowań i wejścia do Unii Europejskiej. Celem InE jest również inicjowanie i wzmacnianie instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obecnie misja Instytutu na rzecz Ekorozwoju ulega przekształceniu w kierunku służenia przyszłym pokoleniom i brzmi: "W interesie przyszłych pokoleń". Instytut formułuje warunki o charakterze gospodarczym, przyrodniczym i społecznym, jakie powinny być zapewnione, aby bieżące pokolenie mogło uwzględniać interes przyszłych generacji. Dla realizacji tego celu InE utrzymuje kontakty z Parlamentem oraz instytucjami rządowymi RP, zwłaszcza z Ministerstwami: Środowiska, Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki. InE współpracuje także z instytucjami samorządu terytorialnego (lokalnego i regionalnego) i gospodarczego, a także instytucjami naukowymi. Naturalnymi partnerami Instytutu są organizacje pozarządowe zwłaszcza ekologiczne. InE podejmuje także dialog z przedsiębiorcami.

  Instytut działa na forum europejskim w ramach European Environmental Bureau (EEB), przedstawiciel Instytutu jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz w kraju w koalicjach organizacji społecznych, m.in. Koalicji Klimatycznej, Koalicji ds. Funduszy UE, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW). Jednocześnie pracownicy InE działają w różnorodnych ciałach doradczych.


  Zapraszamy na naszą stronę www.ine-isd.org.pl

  Europejska Fundacja Klimatyczna
  Europejska Fundacja Klimatyczna

  Misją założonej w 2008 roku Europejskiej Fundacji Klimatycznej jest promowanie zmian prawa w obszarach ochrony klimatu i sektora energetycznego, dzięki którym możliwe będzie obniżenie emisji gazów cieplarnianych w Europie oraz budowanie pozycji lidera w międzynarodowych negocjacjach klimatycznych. Naszym celem jest transformacja gospodarki Unii Europejskiej w gospodarkę niskoemisyjną.

  Kluczowe elementy takiej zmiany do wg Fundacji:
  » znaczące podniesienie efektywności energetycznej gospodarek państw Unii;
  » produkcja energii oparta na źródłach odnawialnych;
  » ochrona ekosystemu Ziemi;
  » równy dostęp do zasobów energetycznych, zarówno na poziomie jednostek, jak też krajów.

  Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, środowiskami naukowymi i rządem budując strategiczne sojusze na rzecz przygotowywania i wdrażania ustawodawstwa krajowego i unijnego. Dużą wagę w naszym działaniu przywiązujemy do obiektywnych i bazujących na dowodach badań i analiz, rozumiejąc ich kluczową rolę w definiowaniu problemów i znajdowaniu możliwych rozwiązań. Dotyczy to szczególnie, tak złożonej tematyki, jak zmiany klimatu.

  Większość z naszych środków przeznaczamy na granty dla organizacji pozarządowych. Podejmujemy też własne działania inicjując powstawanie studiów i analiz, promując dialog pomiędzy różnymi grupami społecznymi czy transfer wiedzy, także na poziomie globalnym.

  Fundacja jest częścią światowej sieci filantropijnej Climate Works z siedzibą w San Francisco, której celem jest zatrzymanie zmian klimatu na poziomie globalnym.

  Zapraszamy na naszą stronę www.europeanclimate.org