NISKOEMISYJNA GOSPODARKA - WYSOKI STANDARD ŻYCIA

Rozwój Polski i wzrost zamożności Polaków oznacza równocześnie wzrost konsumpcji energii i emisyjności naszej gospodarki, a co za tym idzie również kosztów polityki zdrowotnej. Niskoemisyjna transformacja nie tylko jednak nie stoi w sprzeczności ze wzrostem gospodarczym, ale może ten rozwój dodatkowo napędzać - wynika z drugiej publikacji przygotowanej w ramach projektu „Niskoemisyjna Polska 2050” pt. „Między Północą a Południem – pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 2050”.

W publikacji autorzy zaczynają od pokazania scenariusza odniesienia. Scenariusz ten zakłada pozostanie przy starym, wysokoemisyjnym modelu w energetyce i innych sektorach polskiej gospodarki. Pozwala na pełniejszą ocenę całości kosztów i korzyści różnych wariantów polityki klimatycznej, a więc określenie zalet i wad jej obecnego kształtu w porównaniu do scenariuszy alternatywnych – w tym pogłębienia i zaprzestania wysiłków redukcyjnych przez Europę i Polskę.

Publikacja ta pokazuje konsekwencji pozostania Polski do roku 2050 na ugruntowanej dziś trajektorii rozwoju. W szczególności zaprezentowane w niej zostały spodziewane efekty utrzymania w kolejnych 40 latach obecnego kształtu polityki energetyczno-klimatycznej. Jednocześnie rozważane są trzy alternatywne ścieżki rozwoju Polski różniące się między sobą skalą i kierunkiem reform instytucjonalnych i Strukturalnych (nowy renesans, niedokończone reformy, utracona szansa), lecz pozostających w ramach dotychczasowego wysokoemisyjnego paradygmatu produkcji energii – a więc dalsze uzależnienie od „czarnych” (choć dużo efektywniejszych niż dotychczas) technologii węglowych, brak przełomu w produktywnym wykorzystywaniu energii oraz innych zasobów, a także utrzymanie dotychczasowych wzorców zachowań konsumentów i producentów.

Zdaniem autorów publikacji przyszły rozwój Polski zależy od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i wpadnięcia w relatywną stagnację właściwą wielu krajom o średnim poziomie dochodu. Dlatego w publikacji pojawiają się trzy alternatywne scenariusze instytucjonalne różniących się dynamiką i skutecznością modernizacji kraju. Zawarte w publikacji projekcje wzrostu gospodarczego, zmian strukturalnych polskiej gospodarki, popytu na energię oraz emisji gazów cieplarnianych w scenariuszach business-as-usual pozwalają przybliżyć skalę wyzwań – ale też szans – związanych z szeroko pojętą modernizacją w tym z niskoemisyjną transformacją.

W materiale zaprezentowane też zostały główne, globalne trendy gospodarcze – pojawiania się nowych potęg, szybki wzrost krajów rozwijających się, zwiększanie się konkurencji o zasoby oraz presji na środowisko. Na tym tle pokazano wyzwania stojące przed Polską.

"Niskoemisyjna transformacja gospodarki będzie procesem trwającym dekady, ale trzeba ją zacząć już dzisiaj, aby była skuteczna. Udane przeprowadzenie zmian wymaga całościowego spojrzenia na dotychczasowe trendy oraz
perspektywy rozwojowe Polski – po to, aby zrozumieć stojące przed nami wyzwania, opcje działań oraz ich korzyści i koszty." - twierdzą autorzy publikacji.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z całym tekstem oraz z plikami excel prezentującymi poszczególne scenariusze.

Publikacje

NOWE RAMY UNIJNEJ POLITYKI KLIMATYCZNEJ – SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKI

W jaki sposób cele zaproponowane przez Komisję Europejską na rok 2030 powinny być wdrażane w Polsce, aby stanowiło to pozytywny impuls rozwojowy dla gospodarki, a narzędzia wdrożeniowe były dopasowane do specyfiki gospodarczej kraju? Na to pytanie odpowiadają Maciej Bukowski (Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych) i Zbigniew Karaczun (Instytut na rzecz Ekorozwoju), autorzy publikacji W polskim interesie. Jak wykorzystać politykę…

więcej